فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مجله پویش در آموزش علوم پایه 2645-3649 پاییز 1399 دانشگاه فرهنگیان
نشریه تحقیقات بنیادین علوم انسانی 2476-745x بهار 1399 دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 دی 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی 2676-525X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا پاییز و زمستان 1396 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری 2717-1345 زمستان 1399 الهام قیاسی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال