فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Journal of Chemistry, Section A: Theoretical, Engineering and Applied Chemistry 2645-7768 Jul-Aug 2020 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer and Autumn 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Winter-Spring 2020 دانشگاه هاتف
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter and Spring 2020 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Winter-Spring 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Mar 2020 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Summer 2020 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Dec 2019 دکتر حمید شیرخانلو
Animal Biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Spring 2020 دکتر سامی سجادی فر
Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2019 انجمن نجوم ایران
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Biotechnology 1728-3043 Autumn 2019 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Catalysis 2252-0236 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 Apr 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2020)
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر منصور علی آبادیان
  سردبیر: دکتر امید میرشمسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2322-4924 eISSN: 2383-403X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نجوم ایران
  مدیر مسئول: دکتر یوسف ثبوتی
  سردبیر: دکتر سعدالله نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1728-3043 eISSN: 2322-2921
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا زمانی
  سردبیر: دکتر علیرضا زمردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، Autumn 2019)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-9147 eISSN: 2008-2762
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی بهنام رسولی
  سردبیر: دکتر احمدرضا بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال