فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 Summer 2020 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Journal of Chemistry, Section A: Theoretical, Engineering and Applied Chemistry 2645-7768 Jul-Aug 2021 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer-Autumn 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Algebra and Related Topic 2345-3931 Spring 2021 دانشگاه گیلان
Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras 2676-6000 Spring 2021 دانشگاه هاتف
Journal of Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Summer-Autumn 2021 دانشگاه یزد
Journal of Algebraic Systems 2345-5128 Summer-Autumn 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Aug 2021 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Winter 2022 انجمن شیمی ایران
Iranian Journal of Analytical Chemistry 2383-2207 Winter- Spring 2021 دانشگاه پیام نور
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Jun 2021 دکتر حمید شیرخانلو
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Mar 2021 دانشگاه لرستان
Anthropogenic Pollution Journal 2588-4646 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Summer 2021 دکتر سامی سجادی فر
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Autumn 2020 انجمن نجوم ایران
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Summer 2021 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Summer-Autumn 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال