فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Algebra and Related Topic 2345-3931 Autumn 2018 دانشگاه گیلان
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2019 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Summer-Autumn 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Banach Journal of Mathematical Analysis Summer 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Bulletin of Iranian Mathematical Society 2017 انجمن ریاضی ایران
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 July 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Communication in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
fuzzy systems 1735-0654 Jul-Aug2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Global Analysis and Discrete Mathematics 2018 دانشگاه دامغان
Industrial Mathematics 2008-5621 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jan 2019 دانشگاه اصفهان
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mathematical Nanoscience Winter-Spring 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 May 2019 دانشگاه تربیت مدرس
new Chemistry 2383-188x Summer 2019 دکتر رویا احمدی
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Summer and Autumn 2018 دانشگاه سمنان
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Optimization 2588-5723 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: پروفسور ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-5621
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2588-5723 eISSN: 2008-5427
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا امیرتیموری
  سردبیر: دکتر جعفر بی آزار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال