فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer and Autumn 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Dec 2019 دانشگاه لرستان
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Winter 2020 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Genetic Resources 2423-4257 winter-spring 2020 دانشگاه مازندران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Dec 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Mar 2020 دانشگاه شیراز
Journal of Phycological Research 2588-6991 Sep 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Dec 2017 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 زمستان 1398 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 زمستان 1398 انجمن زیست شناسی ایران
|
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Winter 2020)
 • pISSN: 1029-788X eISSN: 2383-1685
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  مدیر مسئول: دکتر عادل جلیلی
  سردبیر: دکتر زیبا جم زاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (Dec 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال