فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فیزیک

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2019 انجمن نجوم ایران
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی صوتیات ایران
پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 زمستان 1398 انجمن فیزیک ایران
پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 پاییز 1398 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
علوم و فنون هسته ای 1735-1871 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1398 دانشگاه تهران
فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 2322-4924 eISSN: 2383-403X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نجوم ایران
  مدیر مسئول: دکتر یوسف ثبوتی
  سردبیر: دکتر سعدالله نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: دکتر مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-1871 eISSN: 2676-5861
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بابک خدادوست
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (زمستان 1398)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
 • pISSN: 2345-4911 eISSN: 2645-4211
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سعیده شعاری نژاد
  سردبیر: دکتر فاطمه شهشهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال