فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فیزیک

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Autumn 2020 انجمن نجوم ایران
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Winter-Spring 2020 دانشگاه الزهرا
International Journal of Optics and Photonics 1735-8590 Summer-Fall 2019 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Radiation Physics and Engineering 2645-6397 Winter 2021 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران 5748-2345 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی صوتیات ایران
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 بهار 1400 انجمن فیزیک ایران
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 پاییز 1399 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 پاییز 1400 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
نشریه فیزیک روز 5121-2423 زمستان 1394 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: دکتر مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 35 (پاییز 1399)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال