فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تفکیک شده

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی ایران 2008-9406 1392 انجمن زیست شناسی ایران
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2423-575x
  دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای, فناوری اطلاعات, هوش مصنوعی, مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر طیبه موسوی میانگاه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (March 2016)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1607-9884
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر شایسته سپهر
  سردبیر: دکتر یحیی فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1389)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سید حمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال