فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Autumn 2019 دانشگاه تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2017 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal on Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Journal of Computing and Security 2322-4460 Summer-Autumn 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter and Spring 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Autumn 2020 انجمن انرژی ایران
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Winter 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal Information and Communication Technology Research 2251-6107 Spring 2021 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
International Journal of Information Security 2008-2045 Jan 2020 انجمن رمز ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2020 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال