فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عمران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Spring 2021 دکتر روزبه دبیری
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
International Journal of Civil Engineering 1735-0522 Mar 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Civil Engineering and Materials Application 2676-232X Autumn 2019 آکادمی پندار
Civil Engineering Infrastructures Journal 2322-2093 Jun 2021 دانشگاه تهران
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Hydraulic Structures 2345-413X Summer 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2021 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
International Journal of Transportation Engineering 2322-259X Summer 2021 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 2588-2775 تابستان 1400 فرزانگان دانش
نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله پژوهش های زیرساخت های عمرانی 2476-406X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه قم
|
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد اشرفی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا غفوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال