فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Energy Management and Technology 2588-3372 Winter 2020 انجمن انرژی ایران
Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Summer 2019 جهاد دانشگاهی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Operations Research 2008-1189 2018 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 بهار 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 زمستان 1398 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فناوری آموزش 2008-0441 بهار 1399 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران Autumn-Winter 2018 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 1398 دکتر شمس الله قنبری
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
|
 • pISSN: 2345-606X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
  سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 5238-5453
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سید امین حسینی سنو
  سردبیر: دکتر محمود نقیب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال