فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Winter 2021 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Journal of Composites and Compounds 2676-5837 Jun 2021 دکتر فریبرز شریفیان جزی
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2021 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer 2021 دانشگاه شیراز
International Journal of iron and steel society of Iran 1735-4145 Summer-Autumn 2020 انجمن آهن و فولاد ایران
Iranian Journal of Materials science and Engineering 1735-0808 Jun 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Summer 2021 پژوهشگاه مواد و انرژی
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Journal of Solar Energy Research 2588-3097 Winter 2020 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Jun 2021 دانشگاه تهران
نشریه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه امیرکبیر 1015-0951 پاییز و زمستان 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فصلنامه پژوهش یار 1735-0476 تابستان 1390 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پژوهشنامه ریخته گری 2588-5367 زمستان 1399 انجمن علمی ریخته گری ایران
نشریه تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پور درزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (May 2020)
 • pISSN: 2588-3097 eISSN: 2588-3100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا نورپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال