فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Summer 2020 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2021 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Autumn 2020 انجمن مهندسی شیمی ایران
Gas Processing Journal 2322-3251 Autumn 2019 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Feb 2020 انجمن مهندسی گاز ایران
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Summer 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Autumn 2019 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Summer 2020 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Autumn 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter-Spring 2021 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2022 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Summer 2021 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 تابستان 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله پژوهش نفت 2345-2900 فروردین و اردیبهشت 1400 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 تابستان 1400 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
نشریه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز شهریور 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مجله ژئومکانیک نفت 2538-4651 زمستان 1398 انجمن ژئومکانیک نفت ایران
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2383-160X eISSN: 2383-1618
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی الیاسی
  سردبیر: دکتر حسین غریبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2020)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال