فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 پاییز 1392 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آموزش مهندسی ایران 1607-2316 پاییز 1397 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
رشد فناوری 1735-5486 تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
کارافن 2382-9796 بهار و تابستان 1396 دانشگاه فنی و حرفه ای
|
 • pISSN: 1607-2316
  فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود یعقوبی
  سردبیر: دکتر پرویز دوامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2382-9796
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار و تابستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال