فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آموزش مهندسی ایران 1607-2316 زمستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 2676-7317 پاییز و زمستان 1398 دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
رشد فناوری 1735-5486 زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
فناوری آزمون های غیرمخرب پاییز و زمستان 1398 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
کارافن 2382-9796 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فنی و حرفه ای
|
 • pISSN: 1735-0751
  فصلنامه فنی و مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نقی پور
  سردبیر: دکتر علی اکبر رنجبر کرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2010)
 • pISSN: 1607-2316
  فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود یعقوبی
  سردبیر: دکتر پرویز دوامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار وتابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال