فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
دوفصلنامه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
مجله علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مجله فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فصلنامه فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال