فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 Sep 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Agrotechniques in Industrial Crops Summer 2021 دانشگاه رازی کرمانشاه
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2021 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Feb 2021 دکتر علی اصغر علیلو
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Summer 2021 دانشگاه گیلان
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2019 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal Of Crop Protection 2251-9041 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Desert 2008-0875 Winter - Spring 2021 دانشگاه تهران
ECOPERSIA 2322-2700 Fall 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Ethno-pharmaceutical products 2383-3017 Summer-Autumn 2014 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2021 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter- Spring 2021 دانشگاه تهران
Galen Medical journal 2228-5423 2019 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سید موسی حسینی
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer 2021 انجمن علوم باغبانی ایران
Journal of Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Sep 2021 دانشگاه بیرجند
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Mar 2020 انجمن حشره شناسی ایران
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، Summer 2021)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2021)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 1 (Winter - Spring 2021)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Fall 2021)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (Jul 2021)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال