فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد کشاورزی

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Feb 2021 دکتر علی اصغر علیلو
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1400 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 تابستان 1400 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 بهار و تابستان 1400 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال