فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد کشاورزی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Dec 2019 دکتر علی اصغر علیلو
استراتژی راهبردی جنگل بهار 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد کشاورزی 2008-5524 پاییز 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 پاییز 1398 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران 2251-8258 بهار و تابستان 1398 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 پاییز 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 پاییز 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-5524 eISSN: 2645-3274
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدصفدر حسینی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1022-4211 eISSN: 2645-6443
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال