فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه باغبانی

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Ethno-pharmaceutical products 2383-3017 Summer-Autumn 2014 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer 2021 انجمن علوم باغبانی ایران
Journal of Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Sep 2021 دانشگاه بیرجند
Journal of Nuts 2383-319X Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 مهر و آبان 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تغذیه گیاهان باغی 2645-4076 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه رستنیها 1608-4306 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه روابط خاک و گیاه 2008-9935 بهار 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه علوم باغبانی 2008-4730 پاییز 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 پاییز 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
مجله گل و گیاهان زینتی 2676-5993 بهار و تابستان 1396 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
فناوری گیاهان دارویی ایران 2645-5935 پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
|
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2008-9935 eISSN: 2008-9082
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی حاج عباسی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مصدقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال