فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Apr 2019 انجمن بیوتکنولوژی ایران
Plant Molecular Breeding 2322-3332 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 زمستان 1398 انجمن بیوتکنولوژی ایران
بیولوژی کاربردی 2538-3434 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
ژنتیک نوین 2008-4439 زمستان 1398 انجمن ژنتیک ایران
فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 بهار و تابستان 1398 انجمن ایمنی زیستی ایران
|
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2383-1367
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیلی
  سردبیر: دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال