فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Apr 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Winter and Spring 2019 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
مجله اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1400 انجمن بیوتکنولوژی ایران
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه ژنتیک نوین 2008-4439 پاییز 1400 انجمن ژنتیک ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 بهار و تابستان 1399 انجمن ایمنی زیستی ایران
|
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر جعفر احمدی
  سردبیر: دکتر رحیم حداد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Apr 2020)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال