فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیزاسیون کشاورزی

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شیراز
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 تابستان 1399 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 پاییز و زمستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مهندسی زراعی 2588-5944 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال