فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Crop Breeding Journal 2008-868x 2018 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 2019 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Sep 2020 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات پنبه ایران
فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 تابستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه زابل
فصلنامه تحقیقات غلات 2252-0163 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال