فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه منابع طبیعی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter - Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
نشریه پژوهش های میوه کاری 2538-4376 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ارومیه
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X بهار و تابستان 1400 دانشگاه زابل
مجله تغذیه گیاهان باغی 2645-4076 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 تابستان 1400 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 بهار و تابستان 1400 دانشگاه ایلام
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال