فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2018 دانشگاه بیرجند
فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1400 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 زمستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 بهار 1400 انجمن آبخیزداری ایران
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 زمستان 1399 انجمن آبخیزداری ایران
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله مدیریت بیابان پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مجله مرتع 2008-0891 بهار 1400 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 زمستان 1399 دانشگاه کاشان
مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1399 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • eISSN: 2645-4477
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آبخیزداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالرسول تلوری
  سردبیر: دکتر عطاالله کاویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (بهار 1400)
 • دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-0891
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مرتعداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ارزانی
  سردبیر: دکتر حسین آذرنیوند
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1400)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال