فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
دو فصلنامه پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه توسعه پایدار جنگل 2383-2541 زمستان 1393 دانشگاه گیلان
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه فن آوری های نوین کشاورزی 1391 دانشگاه زنجان
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
|
  • فصلنامه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
    مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
    سردبیر: دکتر حسین رسالتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال