فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Winter-Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Aug 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Nov- Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Pharmacology and Therapeutics Journal Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter-Spring 2021 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Aug 2021 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Feb 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال