فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Jul-Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter 2018 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Feb 2020 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر ساکی
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2020)
 • eISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده نودهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-1186 eISSN: 2423-5784
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی محمد لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال