فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Al-Taqrib 1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
العلاقات الدولیه 2015 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
امان بهمن 1397 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
باستان پژوهی زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
برهان اندیشه آبان 1398 سید امیرعلی ناقدی
ثقافتنا 1394 موسسه اندیشه اسلامی
جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
جهان کتاب 1681-9705 بهمن و اسفند 1398 طلیعه خادمیان
چهار باغ بهار و تابستان 1392 آیدین مهدی زاده تهرانی
حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
|
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
  مدیر مسئول: دکتر هادی سلیمان پور
  سردبیر: دکتر مصطفی زهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (2015)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
  مدیر مسئول: دکتر محمدصابر جعفری
  سردبیر: حسن ملایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهمن 1397)
 • pISSN: 1735-1701
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1392)
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: موسسه اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: احمد نثاری
  سردبیر: دکتر محمدعلی آذرشب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال