فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنرهای دستی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
ترمه آذر 1394 شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
سفالینه بهار و تابستان 1394 مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
صنایع دستی دی 1383 سازمان صنایع دستی ایران
نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محبوبه رضایی موید
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهمن 1397)
 • ماهنامه آموزش مهارت های فنی و هنری
  صاحب امتیاز: شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
  مدیر مسئول: پریسا زحمتکش
  سردبیر: مرجان بذرافکن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (آذر 1394)
 • ماهنامه صنایع دستی ایران
  صاحب امتیاز: سازمان صنایع دستی ایران
  مدیر مسئول: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
  سردبیر: سلمان طاهرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (دی 1383)
 • ماهنامه تخصصی مد و خیاطی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: غلامرضا صادق زاده
  سردبیر: زهره کاشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (تیر 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال