فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت و درمان (عمومی)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اتاق سبز دی 1393
شهر سالم تیر 1390 دکتر مامک هاشمی
طب سنتی 1396 دکتر احمد کریمی
طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
همای سلامت 2008-2002 مهر و آبان 1390 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی همای سلامت
|
 • ماهنامه طب سنتی ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مامک هاشمی
  سردبیر: محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تیر 1390)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر احمد کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (1396)
 • pISSN: 4211-1684
  ماهنامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فرهاد تیمورزاده
  سردبیر: دکتر سید محمدرضا سیداحمدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1385)
 • دوهفته نامه علمی - ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اعظم حسینی
  سردبیر: دکتر رضا قلمقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (شهریور 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال