فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پیراپزشکی

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص 2252-066x تابستان 1400 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
ماهنامه پیام آزمایشگاه 1735-4439 اردیبهشت و خرداد 1397 دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
فصلنامه پیام انجمن داروسازان ایران زمستان 1398 انجمن داروسازان ایران
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی مرداد 1400 دکتر عباس افراه
مجله دانش آزمایشگاهی ایران 2538-3450 تابستان 1400 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
ماهنامه طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
فصلنامه علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوهفته نامه نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال