فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معیارشناسی قرآنی مادری با تکیه بر مسائل نوپیدای پزشکی
  رقیه قاسمی، احمد مرتاضی صفحه 1
 • بررسی انتقادی برخی شبهات پزشکی دکتر سها پیرامون آیاتی از قرآن کریم و سنت نبوی
  دکتر زهرا خیراللهی، دکتر احمد شجاعی، آقا حسین رضایی صفحه 2
 • جرایم پزشکی در حقوق کیفری ایران
  قباد نادری صفحه 3
 • مقایسه دیدگاه مفسران منتخب شیعه و اهل سنت درباره آیات سلامت قرآن کریم
  رفعت خیابانی، نیکزاد عیسی زاده، فریدون آزاده، جواد قاضی میرسعید صفحه 4
 • تحلیل آثار و پیامدهای معنوی، روانی، جسمانی و اجتماعی گناه بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و روایات
  علی فرنام، سمانه کیا، عصمت خلیلی صفحه 5
 • بررسی جایگاه مسامحه ی پزشکی در پرتو حقوق شبه جرم
  محمد رضا گلپایگانی، نسرین مهرا، محمد علی مهدوی ثابت، علی صفاری صفحه 6
 • ناروایی اخذ هزینه مازاد بر تعرفه و سازوکارهای مقابله با آن
  دکتر مریم جوادپور صفحه 7