فهرست مطالب

جنگ هنر مس - پیاپی 14 (پاییز 1398)
 • پیاپی 14 (پاییز 1398)
 • 208 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 27
|
 • خط اول
 • حمایت آدم های متفاوت
  سیدعلی میرافضلی صفحه 6
 • فرهنگ
 • مرد گفت و گو و مدارا؛ پرونده ای برای محمدجواد حجتی کرمانی
  صفحه 8
 • حجتی کرمانی: اول فرهنگ، بعد سیاست
  سیدمحمود دعایی صفحه 10
 • گفت و گو با محمدجواد حجتی کرمانی
  امین شول سیرجانی، مجتبی احمدی صفحه 14
 • تکلف گر نباشد خوش توان زیست
  محمدرضا زائری صفحه 22
 • خواب در چشم ترم می شکند
  مجتبی احمدی صفحه 30
 • از دریغ ها و حسرت ها
  مرتضی کاردر صفحه 34
 • حجتی کرمانی در آینه مبارزان
  علی ملیحی صفحه 40
 • نظری به خاندان حجتی کرمانی ؛ رستگاری رستم
  مجیتد نیک پور صفحه 46
 • نگاهی به زندان نامه حجتی کرمانی ؛ در قلمرو ادبیات تعلیمی
  حامد حسین خانی صفحه 69
 • سروده های زندان شهربانی کرمان؛ سرود قلم
  محمد جواد حجتی کرمانی صفحه 71
 • شعر
 • مقدمه ای بر گفت و گوی جنگ هنر مس با حسن رجبی بهجت؛ شاعری به افق آفتاب گردان
  سیدعلی میرافضلی صفحه 94
 • گفت و گو با حسن رجبی بهجت ؛ ماه افتاده در حوض خالی
  صفحه 96
 • چند شعر تازه ؛ شاید بنابراین
  حسن رجبی بهجت صفحه 108
 • تک نگاره های ناب؛ درباره شعرهای حسن رجبی بهجت
  احمد سلامیه صفحه 110
 • شاعر بودن یا نبودن؛ نگاهی به کارنامه حسن رجبی بهجت
  احمد طالبی نژاد صفحه 118
 • بسامد بالای تنهایی؛ درباره شعر حسن رجبی بهجت
  مسعود نورالدینی صفحه 121
 • داستان
 • سکانس داستان: صدا، دوربین، حرکت؛ یک داستان نویس: رضا زنگی آبادی
  مجاهد غلامی صفحه 124
 • شکار روباه؛ پاره ای از فصل دوم رمان منتشر نشده سیاره نارپیا
  رضا زنگی آبادی صفحه 136
 • ویژه
 • پرونده: باغ داغ ها؛ پرونده ای برای باغ سنگی
  صفحه 146
 • دلیر سنگستان؛ برای درویش خان و باغ سنگی اش
  بیژن ادبی صفحه 148
 • مرد آسمان نگر و دارسنگ هایش ؛ درباره باغ سنگی بزرگ ترین پیکره - کلاژ ایران
  مرتضی فرهادی صفحه 156
 • گفت و گو با مهدی جهانشاهی، نقاش، درباره درویش خان و حال و روز باغش؛ خزان ندانم کاری در باغ سنگی
  بیژن ادبی صفحه 178
 • باغ سنگی به روایت موج نو؛ نگاهی به فیلم باغ سنگی ساخته پرویز کیمیایی
  محمد شکیبی صفحه 188
 • گفتار متن فیلم پیرمرد و باغ سنگی اش، نوشته احمدرضا احمدی؛ کسی راز پیرمرد را نمی داند
  صفحه 192
 • باغ سنگی به مثابه سرمایه اجتماعی؛ بررسی وضعیت اکنون و آینده باغ سنگی
  امین بداغی صفحه 194
 • چند عکس دهه هفتادی از باغ سنگی؛ فریاد مرد خاموش
  محمود رفعتی صفحه 200