فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1399 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1398 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 تابستان 1400 دانشگاه تربت حیدریه
مجله زمین ساخت 2676-4512 پاییز 1399 دانشگاه بیرجند
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 بهار 1400 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: محمود رضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال