فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم دام

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سید موسی حسینی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Podoces 1735-6725 2018
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دو فصلنامه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 بهار 1400 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 بهار 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 تابستان 1400 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 1396 دانشگاه بیرجند
مجله تولیدات دامی 2009-6776 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 بهار 1400 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال