فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیمی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Journal of Chemistry, Section A: Theoretical, Engineering and Applied Chemistry 2645-7768 Summer 2020 دکتر سامی سجادی فر
Advances in Nanochemistry 2676-5462 Winter 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Mar 2020 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Summer 2020 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Dec 2020 دکتر حمید شیرخانلو
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Spring 2020 دکتر سامی سجادی فر
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Chemical Methodologies 2645-7776 Jul-Aug 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Chemical Reviews 2676-6868 Spring 2020
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS) 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 Jan-Feb 2021 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Journal of Nano Structures 2251-7871 Winter 2020 دانشگاه کاشان
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Winter 2020 انجمن نانو فناوری ایران
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Physical Chemistry Research 2383-093X Spring 2020 انجمن شیمی ایران
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه افق های نوین در شیمی نگین شیخی
|
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2383-093X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن به نژاد
  سردبیر: دکتر علی حیدرپاک یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: نگین شیخی
  مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال