فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Spring 2021 دکتر روزبه دبیری
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Winter 2021 پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Summer 2020 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Advances in Industrial Engineering 2423-6896 Winter 2021 دانشگاه تهران
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Advances in Solid and Fluid Mechanics 2019 دانشگاه حکیم سبزواری
Journal of Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2021 انجمن هوافضای ایران
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter-Spring 2021 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2021 انجمن فیزیک ایران
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Summer and Autumn 2020 دانشگاه رازی کرمانشاه
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2021 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Spring 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
|
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 5 (2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال