فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Autumn and Winter 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Winter 2022 انجمن انرژی ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Jul-Sep 2021 جهاد دانشگاهی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2020 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
International Journal of Web Resrarch 2645-4335 Autumn-Winter 2020 دانشگاه علم و فرهنگ
ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 بهار 1400 دکتر امیرحسین یوسفی
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 تابستان 1400 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
نشریه سیستم های پردازشی و ارتباطی چند رسانه ای هوشمند 2783-2570 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه فناوری آموزش 2008-0441 تابستان 1400 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی 1735-1985 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی 2717-1876 بهار 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران پاییز و زمستان 1399 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 بهار 1400 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
|
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال