فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فصلنامه اثر 1024-2647 زمستان 1397 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فصلنامه الهیات هنر 2383-1227 پاییز و زمستان 1397 مدرسه اسلامی هنر
نشریه اندیشه معماری 2538-3019 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه ایران ورجاوند بهار و تابستان 1400 دکتر شاهین آریامنش
نشریه باغ نظر 1735-9635 فروردین 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی 2538-6298 دی 1399 دکتر میلاد فتحی
مجله پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی بهار و تابستان 1399 نوید جهدی
نشریه پژوهش هنر 2345-3834 بهار و تابستان 1399 دانشگاه هنر اصفهان
پژوهشنامه فرهنگستان هنر 1735-7896 زمستان 1398 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه گرافیک و نقاشی ?2645-6516 بهار و تابستان 1399 دانشگاه الزهرا
پژوهشنامه هنرهای دیداری پاییز 1390 جهاد دانشگاهی
مجله پژوهشهای منظر شهر 2383-1693 پاییز و زمستان 1395 دکتر علی اسدپور
نشریه پژوهه باستان سنجی 2476-4647 بهار و تابستان 1399 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه پیکره 2322-4622 تابستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه تئاتر 1735-0239 تابستان 1399 انجمن هنرهای نمایشی ایران
|
 • pISSN: 2345-6450 eISSN: 2423-7299
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  مدیر مسئول: دکتر جمال الدین سهیلی
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر علیرضا انیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2383-1227
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: مدرسه اسلامی هنر
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید ابوالقاسم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2538-3019 eISSN: 2676-4806
  دوفصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقارزاده
  سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (فروردین 1400)
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر قادر آشنا
  سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال