فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف G)

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Galen Medical journal 2228-5423 2020 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Gas Processing Journal 2322-3251 Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Feb 2020 انجمن مهندسی گاز ایران
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Genetics in the Third Millennium 1728-6182 Autumn 2016 انجمن علمی نوروژنتیک ایران
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Global Analysis and Discrete Mathematics Summer and Autumn 2021 دانشگاه دامغان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2021 دکتر سید موسی حسینی
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Winter 2022 دکتر جعفر نوری
|
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Spring 2021)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2021)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال