فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف I)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
immunology 1735-1383 Summer 2019 انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران
Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Spring 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Autumn 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Sep 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Industrial Mathematics 2008-5621 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Industrial Strategic Management 2538-2756 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Information and Communication Technology Research 2251-6107 Summer 2018 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
Information Science And Management 2008-8310 2019 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Oct-Dec 2018 جهاد دانشگاهی
Injury and Violence Research 2008-2053 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2019 انجمن حشره شناسی ایران
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2476-7263 Jun 2019 دانشکده مجازی یادگیری الکترونیکی و قطب علمی آموزشی پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی
International Affairs 1016-6130 summer2009 وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
International Archives of Health Sciences 2383-2568 Jul-sep2019 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 2018 دکتر محسن آسوری
International Economics Studies 2008-9643 Autumn & Winter 2015-2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Jun 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
|
 • pISSN: 1735-1383 eISSN: 1735-367X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد وجگانی
  سردبیر: دکتر عباس قادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 62، Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2538-2756
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی، علیرضا رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-8310
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قانع
  سردبیر: دکتر جعفر مهراد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2008-2053
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر بابک ایزدی
  سردبیر: دکتر محمودرضا مرادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Jul 2019)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 1016-6130
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
  سردبیر: مصطفی دولتیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 2 (summer2009)
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jun 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال