فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف O)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 2645-3991 Summer 2021 انجمن علمی سرطان های زنان ایران
International Journal of Occupational and Environmental Medicine 2008-6520 Oct 2020 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
Journal of Occupational Health and Epidemiology 2251-8096 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
International Journal of Occupational Hygiene 2008-5109 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2021 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Autumn 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2020 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences 2676-6248 Winter 2019 مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر
Journal of Ophthalmic and Vision Research 2008-322X Jul-Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Optics and Photonics 1735-8590 Summer-Fall 2019 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
International Journal of Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 2322-1372 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Organ Transplantation Medicine 2008-6489 2021 مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Iranian Journal of Orthodontics 1735-5087 Sep 2020 انجمن ارتدنتیست های ایران
Journal of Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Mar 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Research in Orthopedic Science 2676-7031 May 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Otorhinolaryngology 2251-7251 Sep-Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 1735-5087 eISSN: 2383-3491
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ارتدنتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهتاب نوری
  سردبیر: دکتر الهیار گرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 2 (Sep 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال