فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۸۱ تا ۲۳۰۰ از ۲۳۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هیدروژئومورفولوژی 2383-3254 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروفیزیک 2476-7131 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هیدرولیک 2345-4237 تابستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 پاییز 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارآگاه 1735-272X تابستان 1398
کارافن 2382-9796 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فنی و حرفه ای
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2476-3586 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کاربرد شیمی در محیط زیست 2228-768x بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1398 دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1398 دانشگاه میبد
کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 تابستان 1398 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 بهار 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6026
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه میبد
  مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
  سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال