فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف H)

ردیف ۲۱ تا ۳۹ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Hepatitis Monthly 1735-3408 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Herbmed Pharmacology 2345-5004 Apr 2020 دکتر محمود رفیعیان
International Journal of Iranian Heritage Studies 2588-6344 Autumn-Winter 2018 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 2251-8711 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2588-3712 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Horizons of Thought Fall & Winter 2016-17 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Hormozgan Medical Journal 2423-3528 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer 2021 انجمن علوم باغبانی ایران
Journal of Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Sep 2021 دانشگاه بیرجند
Hospital Practices and Research 2476-390X Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
International Journal of Hospital Research 2251-8940 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 Autumn 2021 شهرداری تهران
Journal of Human Relations Studies Summer 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Human, Environment and Health Promotion 2476-5481 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Human, Health and halal Metrics Winter-Spring 2021 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
The International Journal of Humanities 2538-2640 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Hydraulic Structures 2345-413X Summer 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Winter 2021 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Hyperstructures 2251-8436 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
|
 • pISSN: 1735-3408
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر سید موید علویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (Apr 2020)
 • pISSN: 2476-390X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول: دکتر جعفر اصلانی
  سردبیر: دکتر غلامحسین علیشیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2019)
 • فصلنامه به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
  سردبیر: دکتر نیلوفر میکاییلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2021)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد اشرفی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا غفوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
 • pISSN: 2251-8436
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود گنجی
  سردبیر: دکتر احمد یوسفیان دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال