فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف T)

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Trauma Monthly 2251-7464 Jul--Aug- 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
International Journal of Travel Medicine and Global Health 2322-1100 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 2251-7464 eISSN: 2251-7472
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول: دکتر سید مسعود خاتمی
  سردبیر: دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 4 (Jul--Aug- 2021)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Jan 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال