فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1385 دانشگاه تهران
دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1398 دانشگاه تهران
روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 بهار 1398 دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 بهار 1398 دانشگاه تهران
سیاست 1735-9678 تابستان 1398 دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی 2538-5577 بهار 1398 دانشگاه تهران
شیلات 2008-5729 زمستان 1397 دانشگاه تهران
طب ورزشی 9317-2008 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
علوم باغبانی ایران 2008-482X بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم دامی ایران 2008-4773 بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 تابستان 1398 دانشگاه تهران
علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سیدنصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 2538-5577 eISSN: 2538-5089?
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
  سردبیر: دکتر کیومرث اشتریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر علیرضا میرواقفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 9317-2008
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر محمدحسین علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-4773 eISSN: 2423-7949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمدرضا فتاحی مقدم
  سردبیر: دکتر محمد مرادی شهربابک
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رواسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال