فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۷۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Oct-Dec 2021 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 2717-1884 Dec 2020 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Sep-Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Feb 2021 دکتر علی اصغر علیلو
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter-Spring 2021 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X May-Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی زابل
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Biolmpacts 2228-5660 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Winter 2019 دکتر محسن آسوری
Biomacromolecular Journal Summer 2020 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • eISSN: 2717-1884
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: دکتر کتایون درخشنده
  سردبیر: دکتر رضا محجوب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2020)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (2020)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Jul 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال