فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه اصفهان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Gas Processing Journal 2322-3251 Spring 2021 دانشگاه اصفهان
International Economics Studies 2008-9643 Summer-Autumn 2020 دانشگاه اصفهان
International Journal of Group Theory 2251-7650 Dec 2021 دانشگاه اصفهان
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Sep 2021 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله الهیات تطبیقی 2008-9651 بهار و تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پترولوژی 2228-5210 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1400 انجمن ترویج ادب فارسی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Sep 2021)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال